0%

python100例学习笔记

四个数组成不重复三位数

描述
有四个数字,1,2,3,4,能组成多少个不重复的三位数
思考
原文分析:将所有的数字排列组合后去掉不满足条件的列
代码

1
2
3
4
5
6
7
8
num = 1;
for i in range(1,5):
for j in range(1,5):
for k in range(1,5):
if(i != k) and (i != j) and (j != k):
print i,j,k
num = num + 1
print num

扩展
循环三次效率很低,每次循环都是1-5,有没有更好的解决办法

2